Search
  • Shulamit Ron

החופה האישית שלכם "מעלה חן" ונוצרת את הרגע בו הפכתם לישות אחת


חופה אישית שתכננתם ועיצבתם ביחד ואחרי החתונה נשארת שלכם, היא המזכרת הכי אותנטית מהחתונה שלכם. היא גם תלווה אתכם בטקסי מעגל החיים האחרים, וכשיתבגרו הילדים ויבנו את הקן שלהם הם יוכלו להתחתן תחת החופה של אבא ואמא, מרגש לא?

כבר במקורות נאמר שהחופה שנשארת איתכם "מעלה חן" ונוצרת את הרגע בו הפכתם לישות אחת .

"אמר רבי יונתן: אמר למלך שהיה משיא את בתו ועשה לה חופה ובית וסיידה וכיירה וציירה, וראה אותה וערבה לו, אמר לה בתי הלואי תהיה החופה הזאת מעלת חן לפני בכל עת כשם שהעלית חן לפני בשעה הזו, כך אמר הקב"ה לעולמו, עולמי עולמי, הלואי תהא מעלת חן לפני בכל עת כשם שהעלית חן לפני בשעה הזו".

(בראשית רבה ט, ד)

94 views0 comments

Recent Posts

See All

© 2020 by Shulamit Ron